مشاوره خصوصی

توسط مشاور اکبر توانگر

در جلسه نکات روبرو بررسی می گردد

جلسه ۹۰ دقیقه ای ۲.۵ میلیون تومان

منتورینگ

اجرای جلسات منتورینگ مدت دار

در این جلسات مباحث روبرو بررسی می گردد

جلسات به صورت سه ماهه، شش ماهه و یکساله بر اساس توافق طرفین می باشد

مدیریت ارتباط با مشتری

CRM , CEM

سلسله جلساتی که شامل موارد روبرو می باشد

۳ جلسه ۶۰ دقیقه ای ۲.۵ میلیون تومان

طراحی بیزینس مدل

بررسی و یا ایجاد مدل کسب و کار شما

در این جلسات مباحث روبرو بررسی می گردد

تعداد جلسات براساس نوع و اندازه سازمان متفاوت می باشد

پیمایش به بالا